دسترسی سریع

واحد آموزش و ترویج
واحد صادرات و واردات
واحد حقوقی
واحد نظارت بر اجرای استاندارد
واحد روابط عمومی

 
پست سازمانی نام و نام خانوادگی تلفن تماس پست الکترونیک
مدیر کل محمدرضا زارع بنادکوکی 37330438 mr.zare@isiri.gov.ir
معاون امور مالی و پشتیبانی محمدرضا کافی 37330431-5 داخلی 217 kafi.yazdstandard@isiri.gov.ir
معاون ارزیابی انطباق ناهید شجاعی فرد 37330431-5 داخلی 205 shojaei.yazdstandard@isiri.gov.ir
معاون آموزش و استانداردسازی زهرا جعفری 37330431-5 داخلی 270 jafari.yazdstandard@isiri.gov.ir
رئیس نظارت بر اجرای استاندارد فائزه خلیل زاده 37330431-5 داخلی 225 khalilzade.yazdstandard@isiri.gov.ir
رئیس واحد حقوقی مهین فخرآبادی 37330431-5 داخلی 230 fakhr.yazdstandard@isiri.gov.ir
رئیس واحد تایید صلاحیت زهرا توکلیان 37330431-5 داخلی 238 tavakolian.yazdstandard@isiri.gov.ir
رئیس واحد آموزش شهره نارگانی 37330431-5 داخلی 255 nargani.yazdstandard@isiri.gov.ir
رئیس واحد اوزان و مقیاسها محمد حسن زهتاب 37330431-5 داخلی 286 zehtab.yazdstandard@isiri.gov.ir
رئیس واحد صادرات و واردات هما باغیانی 37330431-5 داخلی 214 baghyani.yazdstandard@isiri.gov.ir
رئیس واحد فناوری اطلاعات مریم ماندگاری 37330431-5 داخلی 227 mandegari.yazdstandard@isiri.gov.ir