دسترسی سریع

فرآیندها و خدمات اداره کل
 
ردیف عنوان خدمت 
 
عنوان زیرخدمت
(با کلیک بر روی هر زیرخدمت به وب سایت آن وصل خواهید شد)
رآیند های مرتبط (مراحل گردش کار)
(با کلیک بر روی هر فرایند مراحل گردش کار نمایش داده می شود)
مدارک 
مورد نیاز*
1 تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی 
10031455000
 1. تدوین استانداردهای ملی
شناسه زیرخدمت: 10031455100
تدوین استاندارد ملی ایران
2. مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی
شناسه زیرخدمت: 10031455101
تحت نظارت سازمان استاندارد می باشد ندارد
2 تایید صلاحیت شرکت ها و کارشناسان استاندارد
13011456000
1. تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار
شناسه زیرخدمت: 13011456100
صدور گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار ندارد
2. تایید صلاحیت شرکت های بازرسی
شناسه زیرخدمت: 13011456101
صدور پروانه بازرسی
3. تایید صلاحیت شرکت های گواهی دهنده استاندارد
شناسه زیرخدمت: 13011456102
تحت نظارت سازمان استاندارد می باشد
تایید صلاحیت شرکت های آموزشی همکار در حوزه استاندارد
شناسه زیرخدمت: 13011456103
تایید مراکز آموزشی همکار
5. تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد
شناسه زیرخدمت: 13011456104
تحت نظارت سازمان استاندارد می باشد ندارد
6. تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی
شناسه زیرخدمت: 13011456105
تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت
7. تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده سیستم های مدیریت زیست محیطی
شناسه زیرخدمت: 13011456106
تحت نظارت سازمان استاندارد می باشد ندارد
8. تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی
شناسه زیرخدمت: 13011456107
تحت نظارت سازمان استاندارد می باشد ندارد
9. تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده سیستم های مدیریت انرژی
شناسه زیرخدمت: 13011456108
تحت نظارت سازمان استاندارد می باشد ندارد
3  نظارت بر کیفیت کالاهای تولید کالا
شناسه زیر خدمت: 10031457000
1. صدور و تمدید پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد
شناسه زیرخدمت: 10031457100
صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد
تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد
تعلیق، رفع تعلیق و  ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ندارد
 2.نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل
شناسه زیرخدمت: 10031457103
طرح اجرای هماهنگ استاندارد (خرید طرح طاها) ندارد
پلمپ واحد تولیدی غیراستاندارد ندارد
اعلام جرم
رسیدگی به شکایت ندارد
4. نظارت بر ایمنی آسانسور
شناسه زیرخدمت: 10031457104
ثبت نام شرکت بازرسی و تولیدکننده آسانسور ندارد
مدیریت بازرسی آسانسور  ندارد
5. نظارت بر کیفیت تجهیزات موجود در شهربازی ها
شناسه زیرخدمت: 10031457105
استانداردسازی شهربازی ندارد
6.  نظارت بر کیفیت دیگ های بخار
شناسه زیرخدمت: 10031457106
تحت نظارت سازمان استاندارد می باشد ندارد
 7. نظارت بر کیفیت خدمات ترمینال عرضه سوخت گاز طبیعی CNG
شناسه زیرخدمت: 10031457107
بازرسی از جایگاه های CNG ندارد
8. نظارت بر کیفیت خدمات واحد های انرژی
شناسه زیرخدمت: 10031457108
تحت نظارت سازمان استاندارد می باشد ندارد
9. نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد سردخانه
شناسه زیرخدمت: 10031457109
صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد واحد های خدماتی و سردخانه
10. نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد خودرو و نیرو محرکه
شناسه زیرخدمت: 10031457110
تحت نظارت سازمان استاندارد می باشد ندارد
11. صدور گواهینامه های اظهاریه انطباق با استاندارد
شناسه زیرخدمت: 10031457111
تحت نظارت سازمان استاندارد می باشد ندارد
12. صدور پروانه های کاربرد نشان حلال
شناسه زیرخدمت: 10031457112
صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد حلال
4 ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی
10031458000
1. صدور مجوز کالاهای صادراتی  و وارداتی مشمول استاندارد اجباری  (ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استاندارد های ملی و بین المللی)
شناسه زیرخدمت: 13011458100
صدور گواهینامه صادراتی
اخذ مجوز استاندارد و ترخیص کالای وارداتی
2. تعیین ماهیت کالا وارده/صادره اظهار شده (ارزیابی و اعلام ماهیت کالایکالا وارده/صادره)
شناسه زیرخدمت: 13011458101
گردش کار تعیین ماهیت کالا ندارد
5 ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی
10031459000
1. نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (باسکول همکف جاده ای)
شناسه زیرخدمت: 10031459100
باسکول های ثابت ندارد
2. علامتگذاری وسایل توزین و سنجش
شناسه زیرخدمت: 10031459101
پلمپ گذاری وسایل توزین سبک ندارد
3. ارائه گواهی اندازه شناسی نازل های جایگاه های  عرضه سوخت مایع
شناسه زیرخدمت: 10031459102
نظارت بر جایگاه های توزیع سوخت مایع ندارد
4. نظارت بر سایر وسایل توزین و سنجش (سبک)
شناسه زیرخدمت: 10031459103
اجرای آزمون دوره ای وسایل توزین و سنجش سبک ندارد
5. صدور گواهینامه کالیبراسیون
شناسه زیرخدمت: 10031459104
صدور گواهینامه کالیبراسیون ندارد
6 آموزش استاندارد سازی
18051941000
1. آموزش استاندارد سازی برون سازمانی
شناسه زیرخدمت: 18051941100
اجرای آموزش های برون سازمانی ندارد
2. آموزش کارشناسان استاندارد
شناسه زیرخدمت: 18051941101
تحت نظارت سازمان استاندارد می باشد ندارد
3. آموزش مسئولین کنترل کیفیت
شناسه زیرخدمت: 18051941102
آموزش مسئولین کنترل کیفیت ندارد